Sản phẩm

Đèn led nhà xưởng B2-180

5.272.500  3.163.500 

Đèn led nhà xưởng B3-180

4.890.875  2.934.525 

Đèn led nhà xưởng B4-180

3.850.215  2.310.129 

Đèn led nhà xưởng B5-180

2.910.215  1.746.129 

Đèn led nhà xưởng B11-180

6.999.896  4.199.938 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B3-120

3.746.250  2.247.750 

Đèn LED công nghiệp B2-80

2.775.000  1.665.000 

Đèn LED công nghiệp B3-80

2.120.000  1.272.000 

Đèn led nhà xưởng B4-80

2.009.000  1.205.400 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B4-120

2.980.000  1.788.000 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B1-150

6.482.500  3.829.500 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B3-150

4.356.750  2.614.050