Sản phẩm

Đèn LED công nghiệp B4-100

2.516.000  1.509.600 

Đèn led nhà xưởng Highbay B5-100

2.127.870  1.276.722 

Đèn led nhà xưởng Highbay B11-100

4.177.700  2.506.620 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B1-200

6.937.500  4.162.500 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B1-120

4.384.500  2.630.700 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B2-200

6.085.575  3.651.345 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B2-120

4.162.500  2.497.500 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B5-120

2.490.000  1.494.000 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B11-120

4.584.500  2.750.700 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B11-150

6.582.500  3.889.500 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B5-150

2.683.795  1.510.277 

Đèn LED nhà xưởng Highbay B2-150

4.999.750  2.947.050